Παραμετρικός Σχεδιασμός με Grasshopper3D

Στόχος του μαθήματος είναι η επεξήγηση της μεθοδολογίας αλγοριθμικού σχεδιασμού γενικευμένων κατασκευών στο χώρο, οι οποίες δύνανται να τροποποιηθούν με χρήση μεταβλητών παραμέτρων και κανόνων συσχετίσεων των επιμέρους αντικειμένων.

Θεματικές ενότητες

Συστήματα συντεταγμένων. Διανύσματα στο επίπεδο και στο χώρο, αποδόμηση και πράξεις. Παραμετρικές εξισώσεις ευθείας, καμπύλης, κύκλου, έλλειψης, επιπέδου και επιφάνειας. Μέθοδοι διακριτοποίησης (δίκτυα, τριγωνοποίηση Delaunay, διαγράμματα Voronoi). Πεδία και χώρος εφικτού σχεδιασμού. Λίστες δεδομένων, ιδιότητες και τελεστές. Καμπυλότητα σε 2 και 3 διαστάσεις. Παραμετρικά αντικείμενα, συσχετίσεις και σύνολα αντικειμένων. Επιφάνειες: τεσσάρων σημείων, καμπυλών, δικτύων και συνοριακών καμπύλων. Δόμηση και αποδόμηση πλεγμάτων. Τριγωνικά, τετραπλευρικά και ειδικής μορφής πλέγματα. Τομές καμπυλών, επιφανειών και όγκων. Μετασχηματισμός αντικειμένων. Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση σχεδιασμού με βάση τη γεωμετρία και επιτελεστικότητα.

Σε ποιους απευθύνεται οφέλη σεμιναρίου

  • αρχιτέκτονες και σχεδιαστές που ενδιαφέρονται για τον σχεδιασμό με βάση παραμέτρους και συσχετίσεις αντικειμένων
  • ερευνητές που ασχολούνται με υπολογιστικό σχεδιασμό, βελτιστοποίηση τοπολογίας και σχήματος και σχεδιασμό με βάση την επιτελεστικότητα (π.χ. στατική ανάλυση, βιοκλιματικός σχεδιασμός)

Οφέλη σεμιναρίου

  •     σχεδιασμός σύνθετων αντικειμένων με βάση γενικευμένες καμπύλες, επιφάνειες και όγκους
  •     δημιουργία ρευστών γεωμετρικών σχημάτων και περίπλοκων σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων
  •     ενίσχυση της συνθετικής ικανότητας για αρχιτεκτονικά έργα

Εισηγητής σεμιναρίου: Δρ. Νικόλαος Μπάκας